Поврзете се со нас

Информирањето на медиумите за Пописот 2011

Генерални заклучоци за информирањето на медиумите

Анализата на покривањето на Пописот 2011 година, покажа дека медиумите редовно информираа за подготовките на пописот, за несогласувањата и оставките во Државната пописна комисија, за различните толкувања на Законот за попис, за тоа кои лица треба да бидат опфатени со пописот и со кои документи ќе се врши идентификација на лицата кои се попишуваат,за структурата и недоволниот број на попишувачи, за реакциите на опозицијата околу пописот, како и за прекинот на пописот. Новинарите главно ги регистрираа овие случувања, но многу малку или воопшто не ги коментираа и анализираа. Ретко вклучуваа мислења на експерти и главно пренесуваа изјави на официјални претставници директно вклучени во пописот.

Индикативно е отсуството на изјави и информации од Владата и владините претставници особено за причините поради кои пописот беше прекинат. На ваков начин, Владата ги остави граѓаните неинформирани и во недоумица зошто овој исклучително значаен и скап процес беше прекинат и кога тој повторно ќе се спроведе.

Медиумите, надлежните институции, политичарите, па и ретките експерти, пописот, пред сѐ и над сѐ, го гледаат низ призмата на неговата етничка димензија. Доминантен е наративот дека пописот е значаен за „етнички да се преброи“ населението и дека од процентуалната застапеност на етничките малцинства ќе зависи идната употреба на Бадентеровото правило и на Рамковниот договор. Исто така, случувањата со пописот примарно се следа низ перцепцијата дека овој попис ќе покаже дали Албанците се повеќе или помалку од 25.7%. Медиумите ја следеа наметнатата политизација на пописниот процес, од страна на политичките партии и притоа, ја поддржаа тезата дека македонското општеството е поделено по политички и етнички линии, без успешни политики за решавање на ваквите поделби. Во прилозите, доминираше ставот дека редовната статистичката операција претставува политички процес, кој длабоко навлегува во меѓуетничките односи и создава меѓуетнички тензии. Се погласни и појасни беа пораките дека од процентите зависат правата на етничките заедници во Македонија, а изостануваа коментари и појаснувања за практичните последици од немањето реални статистички податоци за населението во државава.

Со други зборови, етничката компонента на пописот ги засени другите негови аспекти. Новинарите, но и останатите релевантни фактори во општеството многу малку или воопшто не се занимаваат и не го истакнуваат значењето на пописот во обезбедувањето реални податоци кои ќе се користат за планирање и креирање на идните државни економски, социјални, здравствени, образовни и други развојни политики.

Донатори

USAID

FOOM

Напомена

Интернет - страницата е дел од проектот „Пописот е демократија, а не само етничка бројка!“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондација Отворено општество Македонија.
Информациите објавени на оваа интернет - страница не се официјални информации на Владата на САД и не ги претставуваат погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на САД.

Партнери

NVO Infocentar CRM
 
8-mi Septemvri MCET