Поврзете се со нас

Регулатива на ЕУ за пописите на населението и домувањето

ЕУ Регулативата 763/2008 на Европскиот парламент и Советот, како основна (појдовна) регулатива за европската статистика за пописите на населението и домувањето:

https://unece.org/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf

ЕУ Регулативата 543/2017 на Европскиот парламент и Советот за утврдување на правилата за примена и техничката спецификација на белезите и нивното расчленување за европската статистика за Пописот на населението и домувањето, 2021:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

ЕУ Регулативата 712/2017 на Европскиот парламент и Советот- за утврдување на референтната година и програмата за метаподатоци за европската статистика за Пописот на населението и домувањето, 2021:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/712/oj

ЕУ Регулативата 881/2017 на Европскиот парламент и Советот – за структурата на извештајот за квалитет и техничкиот формат за доставување на пописните податоци за европската статистика за Пописот на населението и домувањето, 2021:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/881/oj

ЕУ Регулативата 1799/2018 на Европскиот парламент и Советот за дисеминација на одбрани белези на 1 км² за европската статистика за Пописот на населенито и домувањето, 2021:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1799/oj

 

 

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar