Поврзете се со нас

Истражување на Владата: 80% од граѓаните ќе учествуваат во пописот

Висок процент на граѓани, дури 80% планираат да учествуваат во пописот на населението, покажа Истражувањето на јавното мислење и ставовите на јавноста за пописот на населението – 2021, на Владата на Република Северна Македонија, во март годинава.

Половина од граѓаните (51%) кои одговориле дека нема да учествуваат на престојниот попис како причина го навеле стравот од зараза со Ковид-19, 38% навеле дека немаат доверба во целиот процес, а една третина одговориле дека не се заинтересирани.

Речиси две третини од граѓаните (60%) сметаат дека спроведувањето на пописот е важно. Притоа, важноста на спроведување на пописот е најизразена кај Албанците (68%), потоа кај припадниците на другите етнички групи (59%) и на крај, кај Македонците (57%).

Нема голема разлика меѓу граѓаните од урбаните и руралните средини. Важноста на спроведување на пописот најмногу може да се забележи кај испитаниците од југоисточниот (66%), полошкиот (65%), вардарскиот (64%), скопскиот (61%) и североисточниот (60%) регион, а помалку кај оние во пелагонискиот (55%) и источниот (46%) регион.

Според наодите од истражувањето, 44% од граѓаните се согласиле дека спроведувањето на пописот ќе донесе повеќе придобивки, додека 27% сметаат дека ќе има повеќе негативни последици. Во однос на етничката припадност, забележливо е дека припадниците на албанската етничка група (57%) повеќе ги гледаат придобивките од пописот, за разлика од граѓаните од македонска (39%) и друга етничка припадност (41%).

За 39% од испитаниците, бројот на населението е најголема придобивка од спроведување на претстојниот попис. Помалку од една третина (30%) од граѓаните не знаат или одбиле да одговорат кои се главни придобивки од пописот, додека 17% сметаат дека нема никакви придобивки.

Во однос на достапноста на информациите за методологијата за спроведување на пописот, 34% од граѓаните се изјасниле дека добиле доволно релевантни информации, наспроти 31% кои го мислат спротивното.

Истражувањето за потребите на Владата го реализирала агенцијата ИНДАГО, на национален репрезентативен примерок од 1.100 исипитаници, преку телефонско интервју, во периодот од 8 до 16 март годинава.

 

Прилогот е подготвен со поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ). Содржината е одговорност на НВО Инфоцентарот и таа не ги одразува секогаш ставовите на ФООМ.

 

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar